قوتابخانەی زمانی کوردی

رێنووس و ڕێزمان – Kurdish language school

گەردانکردن چەند کرداری کوردی

لە لاپەڕەی فەیسبووکی سووسەن محەمەدخانی وەگیراوە
ڕابردووی سادە، ئەرێنی و نەرێنی

وتم: نەموت
وتت: نەتوت
وتی: نەیوت
وتمان: نەمانوت
وتتان: نەتانوت
وتیان: نەیانوت

ڕابردووی درێژەدار/ ماضی استمراری وتن/ گوتن به ئەردەڵانی
ئەموت …..نەمئەوت
ئەتوت ……نەتئەوت
ئەیوت ……نەیئەوت
ئەمانوت …..نەمانئەوت
ئەتانوت …..نەتانئەوت
ئەیانوت …..نەیانئەوت

ڕابردووی درێژەدار/ ماضی استمراری وتن/ گوتن به ئەردەڵانی
دەمگوت …..نەمدەگوت
دەتگوت …..نەتدەگوت
دەیگوت …..نەیدەگوت
دەمانگوت …..نەماندەگوت
دەتانگوت …..نەتاندەگوت
دەیانگوت …..نەیاندەگوت


داهاتوویی نزیک، آینده نزدیک (کرداری خەریک بوون + فعل حال التزامی) بە ئەردەڵانی
خەریکم بێژم
خەریکی بێژی
خەریکە بێژێ
خەریکین بێژین
خەریکین بێژین
خەریکن بێژن
داهاتوویی نزیک، آینده نزدیک (کرداری خەریک بوون + فعل حال التزامی) بە موکریانی
خەریکم بڵێم
خەریکی بڵێی
خەریکە بڵێ
خەریکین بڵێین
خەریکین بڵێن
خەریکن بڵێن
گذشته نزدیک وتن/گوتن (فعل خەریک بوون + فعل ماضی التزامی) به ئەردەڵانی
خەریک بووم بێژم
خەریک بووی بێژی
خەریک بوو بێژێێ
خەریک بووین بێژین
خەریک بوون بێژن
خەریک بوون بێژن
گذشته نزدیک وتن/گوتن (فعل خەریک بوون + فعل ماضی التزامی) به موکریانی
خەریک بووم بڵێم
خەریک بووی بڵێی
خەریک بوو بڵێ
خەریک بووین بڵێین
خەریک بوون بڵێن
خەریک بوون بڵێن

دیسانەوە

ماضی ساده وتن/گوتن به ئەردەڵانی و بابانی
وتم
وتت
وتی
وتمان
وتتان
وتیان
منفی ماضی ساده وتن/گوتن به ئەردەڵانی و بابانی
نەموت
نەتوت
نەیوت
نەمانوت
نەتانوت
نەیانوت
ماضی استمراری وتن/ گوتن به ئەردەڵانی
ئەموت
ئەتوت
ئەیوت
ئەمانوت
ئەتانوت
ئەیانوت
منفی ماضی استمراری وتن/ گوتن به ئەردەڵانی
نەمئەوت
نەتئەوت
نەیئەوت
نەمانئەوت
نەتانئەوت
نەیانئەوت
ماضی استمراری وتن/ گوتن به موکریانی
دەمگوت
دەتگوت
دەیگوت
دەمانگوت
دەتانگوت
دەیانگوت
منفی ماضی استمراری وتن/ گوتن به موکریانی
نەمدەگوت
نەتدەگوت
نەیدەگوت
نەماندەگوت
نەتاندەگوت
نەیاندەگوت
ماضی نقلی وتن/گوتن به ئەردەلانی
وتوومە
وتووتە
وتوویە
وتوومانە
وتووتانە
وتوویانە
منفی ماضی نقلی وتن/گوتن به ئەردەلانی
نەموتووە
نەتوتووە
نەیوتووە
نەمانوتووە
نەتانوتووە
نەیانوتووە
ماضی نقلی وتن/گوتن به موکریانی
گوتوومە
گوتووتە
گوتوویە
گوتوومانە
گوتووتانە
گوتوویانە
منفی ماضی نقلی وتن/گوتن به موکریانی
نەمگوتووە
نەتگوتووە
نەیگوتووە
نەمانگوتووە
نەتانگوتووە
نەیانگوتووە
ماضی بعید وتن/گوتن به ئەردەلانی
وتبووم
وتبووت
وتبووی
وتبوومان
وتبووتان
وتبوویان
منفی ماضی بعید وتن/گوتن به ئەردەلانی
نەموتبوو
نەتوتبوو
نەیوتبوو
نەمانوتبوو
نەتانوتبوو
نەیانوتبوو
ماضی بعید وتن/گوتن به موکریانی
گوتبووم
گوتبووت
گوتبووی
گوتبوومان
گوتبووتان
گوتبوویان
منفی ماضی بعید وتن/گوتن به موکریانی
نەمگوتبوو
نەتگوتبوو
نەیگوتبوو
نەمانگوتبوو
نەتانگوتبوو
نەیانگوتبوو
حال وتن/گوتن بە ئەردەلانی
ئێژم
ئێژی
ئێژێت
ئێژین
ئێژن
ئێژن
حال وتن/گوتن بە موکریانی
دەڵێم
دەڵێی
دەڵێ
دەڵێین
دەڵێن
دەڵێن
آینده وتن/گوتن بە ئەردەلانی
ئێژم
ئێژی
ئێژێت
ئێژین
ئێژن
ئێژن
منفی آینده وتن/گوتن بە ئەردەلانی
نەیژم
نەیژی
نەیژێ
نەیژین
نەیژن
نەیژن
آینده وتن/گوتن بە موکریانی
دەڵێم
دەڵێی
دەڵێ
دەڵێین
دەڵێن
دەڵێن
منفی آینده وتن/گوتن بە موکریانی
نەڵێم
نەڵێی
نەڵێ
نەڵێین
نەڵێن
نەڵێن
آینده نزدیک (فعل خەریک بوون + فعل حال التزامی) بە ئەردەڵانی
خەریکم بێژم
خەریکی بێژی
خەریکە بێژێ
خەریکین بێژین
خەریکن بێژن
خەریکن بێژن
منفی آینده نزدیک (فعل خەریک بوون + فعل حال التزامی) بە ئەردەڵانی
من خەریک نیم بێژم
تۆ خەریک نی بێژی
ئەو خەریک نیە بێژێ
ئێمە خەریک نین بێژین
ئێوە خەریک نین بێژن
ئەوان خەریک نین بێژن
آینده نزدیک (فعل خەریک بوون + فعل حال التزامی) بە موکریانی
خەریکم بڵێم
خەریکی بڵێی
خەریکە بڵێ
خەریکین بڵێین
خەریکن بڵێن
خەریکن بڵێن
منفی آینده نزدیک (فعل خەریک بوون + فعل حال التزامی) بە موکریانی
من خەریک نیم بڵێم
تۆ خەریک نی بڵێی
ئەو خەریک نیە بڵێ
ئێمە خەریک نین بڵێین
ئێوە خەریک نین بڵین
ئەوان خەریک نین بڵێن
گذشته نزدیک وتن/گوتن (فعل خەریک بوون + فعل ماضی التزامی) به ئەردەڵانی
خەریک بووم بێژم
خەریک بووی بێژی
خەریک بوو بێژێێ
خەریک بووین بێژین
خەریک بوون بێژن
خەریک بوون بێژن
منفی گذشته نزدیک وتن/گوتن (فعل خەریک بوون + فعل ماضی التزامی) به ئەردەڵانی
من خەریک نەبووم بێژم
تۆ خەریک نەبووی بێژی
ئەو خەریک نەبوو بێژێ
ئێمە خەریک نەبوویین بێژین
ئێوە خەریک نەبوون بێژن
ئەوان خەریک نەبوون بێژن
گذشته نزدیک وتن/گوتن (فعل خەریک بوون + فعل ماضی التزامی) به موکریانی
خەریک بووم بڵێم
خەریک بووی بڵێی
خەریک بوو بڵێ
خەریک بووین بڵێین
خەریک بوون بڵێن
خەریک بوون بڵێن
منفی گذشته نزدیک وتن/گوتن (فعل خەریک بوون + فعل ماضی التزامی) به موکریانی
من خەریک نەبووم بڵێم
تۆ خەریک نەبووی بڵێی
ئەو خەریک نەبوو بڵێ
ئێمە خەریک نەبوویین بڵێین
ئێوە خەریک نەبوون بڵێن
ئەوان خەریک نەبوون بڵێن
سنە دەڵێن
گەرەکمە بێژم
گەرەکتە بێژی
گەرەکیە بێژێ
گەرەکمانە بێژین
گەرەکتانە بێژن
گەرەکیانە بێژن
امر وتن/گوتن بە ئەردەلانی
تو بێژە
ئێمە بێژین
ئێوە بێژن
امر وتن/گوتن بە موکریانی
تو بڵێ
ئێمە بڵەین
ئێوە بڵێن
نهی وتن/گوتن بە ئەردەڵانی
مەیژە
مەیژن
نهی وتن/گوتن بە موکریانی
مەڵێ
مەڵێن
رەفیقی وتی ئەمە
رابەردوا بە زاراوە ئەردەڵانی
وەتگمە
وەتەگتە
وەتگیە
وەتگمانە
وەتگتانە
وەتگیانە
مەنفی رابەردوا بە زاراوە ئەردەڵانی
نەموتگە
نەتوتگە
نەێوتگە
نەمانوتگە
نەتانوەتگە
نەیانوتگە
رابەردووی سادە بە زاراوە ئەردەڵانی
وەتم
وەتو
وەتی
وەتمان
وەتتان
وەتیان
مەنفی رابەردووی سادە بە زاراوە ئەردەڵانی
نەموەت
نەتوەت
نەێوەت
نەمانوەت
نەتانوەت
نەیانوەت

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on تشرینی دووه‌م 20, 2021 by in ڕێنووسی كوردی-kurdish dictation and tagged , , , , , , .

ڕێنیشاندەر

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: